Wash Basin

Wash Basin Sunny
 • Model: SUNNY
 • Size: L-19, W-15, H-8
Wash Basin Rubi
 • Model: RUBI
 • Size: L-14, W-10, H-6
Wash Basin Corus
 • Model: CORUS
 • Size: L-19, W-10, H-7
Wash Basin Novel
 • Model: NOVEL
 • Size: L-14, W-14, H-6
Wash Basin Yeti
 • Model: YETI
 • Size: L-16, W-10, H-6
Wash Basin Corner
 • Model: CORNER
 • Size: L-16, W-16, H-7
Wash Basin Rex
 • Model: REX
 • Size: L-17, W-12, H-6
Wash Basin Liza
 • Model: LIZA
 • Size: L-18, W-10, H-6
Wash Basin Cubo
 • Model: CUBO
 • Size: L-19, W-16, H-7
Wash Basin Neon
 • Model: NEON
 • Size: L-16, W-12, H-6
Wash Basin Mango
 • Model: MANGO
 • Size: L-20, W-16, H-8
Wash Basin Delite
 • Model: DELITE
 • Size: L-22, W-16, H-8
Wash Basin Plazma
 • Model: PLAZMA
 • Size: L-18, W-14, H-6
Wash Basin Dovel
 • Model: DOVEL
 • Size: L-20, W-14, H-7